HOE ONDERDRUK JE EEN SAMENLEVING

Iemand liet mij een verhaal lezen van één van haar FB vrienden, die nog steeds gelooft dat de wereld het goed met ons voor heeft. De schrijvers van het verhaal ook, een stel met de namen Marieke en Philip. Zij hebben het sinds maart interessant gevonden dat er mensen zijn die heel anders tegen de corona crisis aankeken dan zij. In hun lange verhaal hebben ze proberen aan te geven dat ze zich echt verdiept hebben in de andersdenkenden maar dat het hen niet heeft kunnen overtuigen. Vervolgens hebben ze gekeken wat dat voor mensen zijn, die andersdenkenden. Daar ging de overtuiging een stuk makkelijker. Het waren allemaal ‘antisemieten, klimaatontkenners, conservatief religieuzen, homofoben, anti-LGBTQ-ers, anti-islam en anti-immigranten’. Dat schreven ze letterlijk!

Inhoudelijke argumenten waarom de schrijvers niet overtuigd raakten van andere opvattingen staan er niet echt in. Opvattingen van andersdenkenden worden op geen enkele manier geanalyseerd laat staan weerlegd. Bepaalde denkbeelden worden op een soort karikaturale manier aangehaald, er wordt er een beetje de draak mee gestoken. Dat mogen ze best doen maar wat ben je dan van plan?

Als je goed leest, begrijp je dat de schijfster collega’s heeft in de mainstream media. Zij komt dus uit de journalistiek. Vandaar de professionele opbouw van haar verhaal. En vandaar ook het framen.

Het hele verhaal van dit stel is eigenlijk één grote poging om zichzelf te verantwoorden voor hun opvattingen, wat ze feitelijk niet meer rationeel kunnen volhouden. Hun manier van rechtvaardigen zit hem in het zwart maken (als ik dat zeggen mag) van de andersdenkenden. Je kunt het ook positief bekijken. Het feit dat de schrijvers er zo mee bezig zijn zich te verdedigen, is misschien het begin van een omdenkproces.

Als er iets in staat dat voor de helft wat weg heeft van een inhoudelijk argument, dan is het dat pandemieën zo oud zijn als de wereld. Waarom zou dat nu niet kunnen gebeuren? Inderdaad, het Romeinse Rijk werd er ook wel eens door getroffen. Dat mag zo zijn, maar dat verklaart niet waarom de overheid zulke merkwaardige maatregelen denkt te moeten nemen. En het verklaart ook niet waarom schending van de grondwet nodig is en waarom de economie kapot moet.

Als er iets zo oud is als de wereld, dan is het onderdrukking van de bevolking. In het Romeinse Rijk werd de bevolking ook onderdrukt. En alle eeuwen daarna ook. Dus waarom zou dat nu niet kunnen gebeuren? Omdat de bevolking nu hoger opgeleid is en er is goede informatie voorziening via internet, scholing en media? Denkt u dat onderdrukking makkelijker was in de Romeinse tijd. Weet u hoe groot het Romeinse Rijk was? Hoe wil je dat beheersen, zonder de moderne communicatiemiddelen, zonder moderne vervoersmiddelen en zonder geavanceerd wapentuig. Nee, dat was ook niet makkelijk. Maar zou het dan onmogelijk zijn om een moderne maatschappij met een hoogopgeleide bevolking en een ver ontwikkelde informatievoorziening, en bovendien een democratische rechtsstaat, om die te onderdrukken? Goede vraag. Ik wed dat de meerderheid denkt dat dat niet mogelijk is. Maar ik denk zelf van wel. Waarom? Meer dan honderd jaar geleden lag er al een plan klaar om een wereldheerschappij te realiseren. Daar komen we zo op. Eerst behandelen we nog even een aantal kenmerken van de huidige tijd die we kunnen zien als aanwijzingen dat het die richting op gaat.

Het stel waar we mee begonnen zegt te hebben gekeken en geluisterd naar een aflevering van Café Weltschmerz. Wat ze er inhoudelijk van vonden geven ze niet aan maar de lengte van de afleveringen en het hoofdschudden van de presentator stonden ze niet aan. Wel weten we dat ze er van schrokken dat mensen Nederland nu een ‘politiestaat’ en ‘dictatuur’ noemen. Ze was voor haar werk in een aantal enge landen geweest die je wel zo kunt noemen en dat is Nederland niet. Dan moet ze nog maar eens kijken naar de uitzending met filosoof en voormalig denker des vaderlands René ten Bos, op, jawel, Café Weltschmerz. Ook zijn provinciegenoot Ab Gietelink heeft meermaals uitgelegd hoe hij de rechtssituatie in Nederland niet anders kan uitleggen dan een dictatuur.

In het interview met René ten Bos wordt zijn boek ‘De Coronastorm’ van 2020 besproken. In het huidige corona tijdperk herkent de hoogleraar filosofie kenmerken van fascisme. Fascisme heeft niet een vast omkaderde definitie maar is volgens hem een syndroom van verschillende gemoedstoestanden. Bijvoorbeeld ‘het geloof dat angst een oplossing is, een gevoel van deemoediging, een gevoel dat je de dingen niet onder controle hebt. Met daarbij de neiging tot gebruik van geweld’, kijk naar de politieoptredens in Den Haag, het inzetten van militair materieel. ‘Ook de neiging om in te grijpen op microniveau’. Kijk naar de spoedwet, de corona app, de registratielijsten in de horeca, de controle achter de voordeur die de overheid graag wenst. ’Heldenverering hoort ook bij kenmerken van fascisme. Vooraanstaanden roepen dat we nu achter de leider moeten gaan staan, juist in crisistijd. En dat we de wetenschappers dankbaar moeten zijn en vertrouwen in ze moeten blijven. Helden zijn ook gewone mensen, niet alleen in de zorg maar ook alle mensen die zich netjes houden aan de lockdown regeltjes. Heldenverering is een typisch kenmerk van fascistische samenlevingen.’

René ten Bos zegt: ‘we kunnen met onze samenleving opschuiven in een richting die we geen van allen willen’. Waar we nu mee te maken hebben is een hele bijzondere vorm van geweld die uitgeoefend wordt over de hele populatie die zonder weerga in de geschiedenis is. Is er ooit in een bewind geweest die het de mensen verbood elkaar aan te raken? René ten Bos heeft er naar gezocht maar het was niet te vinden.’

Belangrijke aspecten in deze tijd zijn angst, troost en hoop. Die verhouden zich op een bepaalde manier tot elkaar, stelt René ten Bos. De boodschap over het coronavirus brengt angst onder de bevolking. Als er angst is zoek je troost, troost zoek je bij elkaar. Troost vind je wanneer je elkaar kunt aanraken. Maar als je dat niet mag wordt de troost beperkt. Je zoekt ook hoop. Je hoopt dat het virus weer een keer weg gaat. De hoop is gevestigd op een vaccin. Als dat vaccin er maar eenmaal is, dat komt alles weer goed. ‘Maar hoop moet wel reëel zijn, anders kan het zomaar omslaan in het tegenovergestelde: angst, verdriet, teleurstelling of paniek.’ Wie zich er in heeft verdiept, weet dat een vaccin tegen een corona virus niet reëel is. Dat wordt dus een vicieuze cirkel van angst.

Als dat een strategie is, dan heeft de huidige situatie verrekte veel weg van iets fascistisch. Van een vorm van onderdrukking, een dictatuur, zeg het maar. Het kan allemaal toeval zijn maar er zit iets te veel patroon in. Vergeet niet dat het bij machthebbers bekend is hoe je een bevolking moet onderdrukken. Er zijn in de geschiedenis zoveel voorbeelden van landen en samenlevingen die onderdrukt werden. Dat is allemaal gedocumenteerd en door machthebbers aandachtig bestudeerd.

Een inkijkje hoe je een samenleving zover krijgt geeft Yuri Bezmenov, een ex-KGB agent, in een tien minuten durend filmpje uit 1984. Hij legt uit dat er vier stadia zijn waarin je een samenleving kan onderdrukken om te komen tot een dictatuur. Dat zijn achtereenvolgens:

 • Demoralisatie
 • Destabilisatie
 • Crisis
 • Normalisatie

‘De demoralisatiefase duurt minimaal 15 tot 20 jaar, omdat dat de tijd is die je tenminste nodig hebt om een generatie studenten te onderwijzen naar je eigen ideologie. Het is een langzaam en omvangrijk proces van hersenspoeling of ook wel psychologische oorlogsvoering. Als die fase geslaagd is, zit je opgescheept met mensen die denken in bepaalde patronen en reageren op bepaalde stimuli. Je kunt hun gedachten niet meer veranderen, zelfs niet met authentieke informatie. Met deze mensen is het proces van demoralisatie compleet en onomkeerbaar. Gedemoraliseerde mensen kunnen geen echte informatie accepteren, de feiten zeggen hen niks. Ze beseffen het pas als het te laat is.’

De volgende fase is de destabilisatiefase, met daarin het ondermijnen van de economie, de verdedigingssystemen en het buitenlandbeleid.

De derde fase is wanneer de samenleving een crisis wordt aangedaan. De vrije markteconomie wordt geëlimineerd, er komt een welwillende dictator die van alles belooft. Het maakt niet uit of de beloften worden waargemaakt. Uiteindelijk wordt de crisis gewelddadig, wordt de regering afgezet en de samenleving onderworpen.

De vierde en laatste fase is de normalisatiefase, waarin een dictatuur oppermachtig regeert en geen afwijkende meningen tolereert.

De context waarin ex-KGB-er Yuri Bezmenov zijn verhaal vertelt betreft Sovjet-propaganda die sinds de jaren 20 tot eind jaren 80 van de 20e eeuw in de zachte hoofden van de jonge Amerikaanse en andere Westerse bevolkingen is gepompt. Volgens Bezmenov is deze Marxisme-Leninisme-propaganda de oorzaak van de opkomst van het linkse gedachtegoed in Westerse wereld dat opkwam in de jaren zestig. Mensen die sinds de jaren 60 afstudeerden, de dropouts, de halfbakken intellectuelen, bekleden sindsdien machtsposities in de regering, het ambtenarenapparaat, het bedrijfsleven, de massamedia en het onderwijssysteem.

Of hij gelijk heeft met zijn stelling dat de linkse instituties zich gemanifesteerd hebben door de hersenspoeling van de vroegere Sovjet-propaganda laten we hier even in het midden. Het gaat er om dat de kennis om een Westerse maatschappij, een democratische rechtsstaat met een rijkelijke informatievoorzieningen te veranderen in een dictatuur al decennia bekend was, of minstens een eeuw dus eigenlijk al. Waar het hier ook om gaat is dat wat we nu zien gebeuren, in een patroon past dat al 36 jaar geleden zeer gedetailleerd werd beschreven. Op deze site bij bronnen is ook een transcriptie van de video van Yuri Bezmenov.

Ga maar na: Wat krijgen we al decennia van de EU, van de VN, van ngo’s en politiek correcte mensen in de politiek, media en onderwijs te horen? Steeds dezelfde dogma’s en mantra’s, die niet altijd goed wetenschappelijk onderbouwd zijn. Neem alleen al het vaccinatieprogramma. En we worden toch vooral maar geleerd dat we de autoriteiten moeten gehoorzamen, omdat zij het zo goed weten en ze hebben het beste met ons voor. Want we zijn een rechtsstaat met parlementaire controle. Maar er is minstens twintig jaar een ontwikkeling gaande waarin mensen zich niet gehoord voelen, de zogenaamde populisten, gele hesjes, of gewoon kritische burgers. Deze mensen willen en kunnen zich niet conformeren aan de opleggingen van de steeds ondemocratischer opererende overheid. Deze mensen voelen zich niet serieus genomen omdat ze niet serieus genomen wórden. De mensen die zich wel kunnen conformeren veranderen van moraal, die wordt voorbereid, verlaagd zo je wilt, op de eindsituatie. Daarom heet deze fase demoralisatiefase.

Tijdens de destabilisatiefase wordt de economie ondermijnd. Hoewel we nu vele jaren van economische groei kennen, is de financiële basis in de Westerse wereld wankel. Het systeem met schuldgeld is eindig en de Euro heeft veel ellende veroorzaakt. Ook is er al decennia lang sprake van afbraak van de nationale strijdkrachten. Het buitenlandbeleid heeft vooral bestaan uit het afstoten van souvereiniteit.

Sinds maart 2020 zitten we in een crisis. Een virus was de aanleiding om de economie gedeeltelijk stil te leggen. De welwillende minister van Volksgezondheid belooft een vaccin. Het maakt niet uit dat hij dat niet waar kan maken. De crisis wordt gewelddadig. Daarvan zien we af en toe een glimp bij demonstraties in Den Haag.

Er komt een spoedwet waarmee een dictator zijn macht grijpt. De regering, laat staan het parlement, heeft daarna niks meer te zeggen. De dictator kan zijn zogenaamde tijdelijke wet eindeloos verlengen, zonder het parlement om goedkeuring te hoeven vragen. Burgerlijke vrijheden zijn dramatisch ingeperkt. Afwijkende opvattingen, zelfs goed onderbouwde wetenschappelijke stukken worden terzijde geschoven. Er wordt geweld gepleegd tegen mensen met en zonder mondkapjes, want de plicht valt al onder fysiek staatsgeweld. Dit past precies in het patroon.

Daarna volgt de normalisatiefase. Daar werd in het begin van de crisis al op voorgesorteerd: het nieuwe normaal! Wat we zien is, ook al is het virus feitelijk praktisch weg, men verzint van alles om de angst onder de bevolking te houden, met dreiging dat er een tweede golf komt, ook al is het zomer. Die golf is er nu ook min of meer, maar vooral op papier. Bestuurders geven zelfs toe dat het bij mondkapjes niet gaat om een wetenschappelijke onderbouwing, want die is er niet, geven ze ook toe, maar het gaat om een gedragsverandering. Ze zeggen het gewoon letterlijk en men vindt het niet eens raar. Men vindt het al normaal. De normalisatiefase, daar zitten we al half in.

Maar zoals Bezmenov al stelde, de gedemoraliseerde mensen kun je van alles wijs maken, ze zijn er totaal niet ontvankelijk voor. Ze blijven denken volgens het hun bekende en vertrouwde patroon. Afwijkende informatie komt gewoon niet binnen. Dat klopt met de ervaringen die we zien: met welke rationele bespiegelingen je over de coronakwestie en lockdown een goedgelovige ook confronteert, hij gelooft je gewoon niet, het komt gewoon niet binnen. Dit verhaal van Bezmenov al helemaal niet natuurlijk.

Marieke en Philip zullen helemaal afhaken wanneer ik begin over ‘The Protocols’. Het is precair om over dit boek te beginnen maar het is belangrijk. Ik heb delen van het boek er nog maar eens op nageslagen, en dan zie je beschrijvingen van situaties die je nu ziet gebeuren. Het boek is van 1903! ‘Protocols of the learned elders of Zion’. Het origineel is in het Russisch maar er is ook gewoon een Nederlandse vertaling, in pdf zelfs: ‘Protocollen van de wijzen van Sion’. Het heet een antisemitisch boek te zijn, de titel verwijst naar de zionisten, die een vergadering in 1897 hadden en waarin ze bespraken hoe ze de gehele wereld willen gaan overheersen. Wikipedia noemt de vergadering fictief en in het voorwoord van de pdf wordt gesuggereerd dat de term zionisten alleen maar wordt gehanteerd om de verdenking te verschuiven. De joden zouden er niet achter zitten maar illuminati. Antisemitisch is dus maar de vraag.

Weet u, antisemitisch of niet, fictieve vergadering of niet, zionisten of illuminati, een feit is dat het boek bestaat, en dat de datering van 1903 of in ieder geval begin 20e eeuw niet ter discussie staat. Dus meer dan honderd jaar geleden waren er uitvoerige plannen voor een wereldheerschappij gedocumenteerd. En als die gedocumenteerd zijn, dan kan het ook zijn dat er wat met die wijsheid is gedaan. Wat Bezmenov al zei, demoralisatieprocessen gaan traag. Men heeft dus veel tijd nodig. Maar we zijn intussen ruim een eeuw verder dus tijd heeft men wel gehad.

Het boek gaat dus over een nagestreefde wereldheerschappij, hoe die te bewerkstelligen en daartoe hebben ze 24 protocollen opgesteld. Kijk alleen eens naar de titels van de hoofdstukken:

 • Protocol I: De hoofddoctrine
 • Protocol II: Economische oorlogen
 • Protocol III: Overwinningsmethoden
 • Protocol IV: Materialisme vervangt religie
 • Protocol V: Despotisme en moderne vooruitgang
 • Protocol VI: Overnametechniek
 • Protocol VII: Wereldwijde oorlogen
 • Protocol VIII: Provisionele regering
 • Protocol IX: Heropvoeding
 • Protocol X: Voorbereiding op macht
 • Protocol XI: De totalitaire staat
 • Protocol XII: Controle over de pers
 • Protocol XIII: Afleidingen
 • Protocol XIV: Aanval op religie
 • Protocol XV: Meedogenloze onderdrukking
 • Protocol XVI: Hersenspoeling
 • Protocol XVII: Machtsmisbruik
 • Protocol XVIII: Gevangenname van tegenstanders
 • Protocol XIX: Heersers en mensen
 • Protocol XX: Financieel programma
 • Protocol XXI: Leningen en krediet
 • Protocol XXII: De macht van goud
 • Protocol XXIII: Indoctrinatie van respect
 • Protocol XXIV: Kwaliteiten van de heerser

We gaan niet het hele boek bespreken, maar om u een idee te geven, volgen hieronder een aantal fragmenten die letterlijk in het boek staan. De gehele tekst kunt u via de link bekijken.

Protocol I: De hoofddoctrine
13. Ons recht ligt in het geweld. Het woord recht is een leeg, ondefinieerbaar begrip. Het zegt alleen maar : Geef mij, wat ik wil, opdat ik daardoor kan bewijzen dat ik de sterkere ben.
15. Terwijl tegenwoordig alle machten wankelen zal onze macht sterker zijn dan elke andere, omdat zij zolang onzichtbaar zal blijven totdat zij door geen enkele list meer kan worden ondermijnd.
21. Alleen een onafhankelijk heerser kan zijn breed opgezette plannen volvoeren en invloed. uitoefenen op het raderwerk van de staatsmachine. Daaruit volgt, dat de regering van een land, wil zij nuttig en succesvol zijn, alleen in de handen van één enkele verantwoordelijke man mag berusten. Zonder absoluut despotisme is er geen beschaving, zij is niet het werk van de massa, maar alleen van haar leider, wie deze ook mag zijn.

Protocol III: Overwinningsmethoden
3. Om de eerzuchtigen tot misbruik van hun macht te verleiden, hebben wij alle krachten tegen elkaar opgezet, terwijl wij hun liberaal streven in de richting van de onafhankelijkheid voerde. Tot dit doel hebben wij tot iedere onderneming aangespoord, hebben wij alle partijen van wapens voorzien, hebben wij de heersende macht tot mikpunt van alle eerzucht gemaakt. Wij hebben van de staten arena’s voor hun partijstrijd gemaakt. Nog korten tijd slechts en wanorde en ineenstorting zullen overal haar intrede doen.
14. Ons zal men geen kwaad doen, omdat ons het ogenblik van de aanval bekend zal zijn en wij maatregelen getroffen zullen hebben om de onzen te beschermen.
15. We hebben bewezen dat de vooruitgang alle volkeren aan het rijk van het verstand zal onderwerpen. Zo zal onze heerschappij zijn: zij zal met rechtvaardige gestrengheid alle oproer onderdrukken en alle liberale opvattingen uit de regelingen van het staatkundig leven verdringen.
17. Tegenwoordig zijn wij als internationale macht onkwetsbaar, want zodra men ons in een staat aanpakt, ondersteunen de andere staten ons.

Protocol V: Despotisme en moderne vooruitgang
18. Met al deze middelen zullen wij de mensheid dermate ontmoedigen dat zij zich ten slotte gedwongen gevoelen om ons om een internationale regering te verzoeken, die – zonder gebruik van geweld – in staat zal zijn alle regeringen van de wereld op te slokken en een opperste regering te vormen. In de plaats van de tegenwoordige regeringen zullen wij iets geweldigs neerzetten, dat zich de administrateur van de opperste regering zal noemen. Zijn handen zullen zich naar alle kanten als tangen uitstrekken en het zal zo’n kolossale instelling zijn, dat alle volkeren zich aan haar moeten onderwerpen.

Protocol IX: Heropvoeding
4. Feitelijk zijn er voor ons geen hinderpalen meer. Onze opperste regering bevindt zich in een buitenwettelijke positie, die men gevoeglijk met het machtige en energieke woord “dictatuur” bestempelen kan. Ik kan met een gerust geweten beweren, dat wij tegenwoordig reeds de wetgevers zijn, wij recht spreken, wij vellen doodvonnissen en begenadigen, wij zitten als legeraanvoerders hoog te paard.
7. Het volk zal kreunen en de oplossing van de sociale vraagstukken langs de weg van een internationale overeenkomst verlangen. De versplintering in partijen heeft ons deze in handen gespeeld, want om een partijstrijd te steunen is er geld nodig en dit is alleen in ons bezit.

Protocol X: Voorbereiding op macht
3. Wij houden er rekening mee, dat wij alle volkeren tot ons zullen trekken met de oprichting van het nieuwe fundamentele gebouw, welk plan wij ontworpen hebben. Daarom moeten wij mannen zoeken, die met vermetelheid en geestkracht zijn toegerust en die de bekwaamheid bezitten om alle hinderpalen die ons in de weg zouden kunnen staan, te overwinnen

Protocol XI: De totalitaire staat
1. De ‘raad van state’ zal tot taak hebben de macht van de regering te onderstrepen. Het zal slechts in schijn een wetgevend lichaam zijn, in werkelijkheid zal dit echter een redactiecommissie zijn voor het uitwerking der wetten en regeringsverordeningen.
5. De volkeren zijn een kudde schapen, wij zijn de wolven. En weet gij wat er van de schapen wordt, als de wolven de kudde binnendringen? Zij zullen hun ogen weer sluiten, omdat wij hun de teruggave van al hun geroofde vrijheden zullen beloven, zodra wij alle vijanden van de vrede neergeveld hebben en de partijen tot onmacht zullen hebben veroordeeld. Ik geloof, dat Ik U niet behoef te vertellen, hoe lang zij op de terugkeer van hun vrijheden zullen wachten.

Protocol XII: Controle over de pers
1. Het woord ‘vrijheid’, dat men op verschillende manieren kan verklaren, leggen wij zo uit: Vrijheid is het recht om te doen wat de wet toestaat. Deze uitlegging van het begrip legt de vrijheid volledig in onze hand, omdat de wet datgene zal vernietigen of oprichten wat volgens de boven ontwikkelde richtlijnen – voor gewenst houden.
9. Daar boeken en kranten de twee belangrijkste middelen tot opvoeding zijn, zal onze regering van het merendeel der bladen eigenaresse zijn. Daardoor wordt de schadelijke invloed van de pers uitgeschakeld en wij verschaffen ons een buitengewone invloed op de stemming onder het volk.Wanneer we de vestiging van tien kranten toestaan. zullen we zelf dertig kranten uitgeven, enz. Het publiek mag daarvan niets vermoede. Onze kranten moeten daarom schijnbaar de meest tegenstrijdige richtingen en meningen vertegenwoordigen om vertrouwen te wekken en de tegenstanders tot zich te trekken. Dezen zullen dan in de val lopen en onschadelijk zijn.

Protocol XIII: Afleidingen
4. Opdat de volkeren niet tot rustig nadenken komen, zullen wij ze door verstrooiing, spelen en ontspanning van hartstochten afleiden. Spoedig zullen wij alle mogelijke wedstrijden uitschrijven op het gebied van de kunst en van de sport. De belangstelling voor deze dingen zal hen dan definitief afleiden van de vraagstukken, waarin onze belangen tegenstrijdig zijn aan de hunne.
5. Elke rol van de liberale dwepers zal definitief zijn uitgespeeld, zodra onze heerschappij erkend is. Tot dat moment zullen zij ons goede diensten bewijzen Daarom zullen wij de gedachten van de volkeren ook verder afleiden op fantastische theorieën. die nieuwerwets en schijnbaar vooruitstrevend zijn;

Protocol XV: Meedogenloze onderdrukking
1. Wanneer wij met behulp van de door ons overal op dezelfde dag voorbereide revoluties – en nadat alle regeringen haar onbekwaamheid hebben erkend – eindelijk aan de macht zijn gekomen (het zal misschien nog een eeuw duren) – dan zullen er voor zorgen, dat tegen ons geen samenzweringen worden gericht.

En zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan, maar het is wel even genoeg.

Als we kijken naar de huidige situatie waar we nu in zitten in 2020, dan zien we dat een deel van onze vrijheden zijn afgepakt, we zien onderdrukking met de mondkapjesplicht, we zien staatsfraude met het aantal corona doden en positief geteste mensen, we zien dat de overheid een vaccin oplossing propageert, waarvan de effectiviteit en veiligheid niet is aangetoond, waar niet over gediscussieerd mag worden en die straks verplicht wordt. We zien media die volledig in de pas lopen met de overheid. We zien zelfs dat de bevolking niet meer volledig kan vertrouwen op de wetenschap en de rechtspraak. We zien censuur en propaganda op grote schaal en internationaal min of meer dezelfde staatsterreur. Wat we zien gebeuren heeft alle kenmerken van een wereldheerschappij in wording. 

Maar weet u, zoals dat in de psychologie van de communicatie gaat, mensen horen wat ze willen horen. Mensen lezen wat ze willen lezen. Mensen die de overheid en de media niet meer geloven, die zeggen na het lezen van bovenstaande ‘zie je wel, we worden door een hogere macht overgenomen’. Mensen die wel vertrouwen hebben in de overheid en media, en die het officiële verhaal over het corona virus voor waarheid aanhouden, zullen over bovenstaande protocollen beweren dat het allemaal niks bewijst, dat het 100 jaar oud is iedereen kan wel van alles beweren.

Er wordt wel eens gezegd dat het makkelijker is iemand te misleiden, dan om iemand te overtuigen dat hij misleid is. Dan krijgt zo iemand te maken met cognitieve dissonantie, zoals dat heet. Het gevoel van bedrog, want dan heb je dubbel pech: je bent benadeeld en je hebt gefaald. Bovendien heeft het je vertrouwen in de medemens geschaad. Dat is geen aantrekkelijke gedachte, daar wil je bij wegblijven. Je wilt dan dus gewoon niet weten dat je bedrogen bent.

Alles bij elkaar geven de actuele gebeurtenissen te veel aanleidingen om niet terug te grijpen naar het zeer leerzame boek de ‘Protocols of the learned elders of Zion’. Maar dat schijnt niet te mogen, je hoort niemand erover. Vergelijk het met wanneer ze hier de slavernij weer zouden willen invoeren, dat men dan zou zeggen, dat boek ‘De negerhut van Oom Tom’, nee dat mag je niet lezen hoor.

Is de ‘Protocols’ een gevaarlijk boek? Het is wel een heel precair boek. Waarschijnlijk kende u het niet. Het wordt niet behandeld in het onderwijs. Het komt nooit aan de orde in de media, het ligt niet in de boekwinkel. Toch kun je het gewoon via internet bestellen. Of in ieder geval boeken die over dit boek gaan. Het boek wordt dus niet helemaal gecensureerd, maar dat is omdat het toch maar bij een beperkt aantal mensen bekend is, te beperkt om een gevaar te vormen, en men kan zo volhouden dat er geen censuur is.

Het is een boek dat geplaatst wordt in de hoek van de propaganda, complotdenkers, de illuminati. Allemaal prima, maar het boek bestaat, de kennis was er honderd jaar geleden al. Marieke en Philip kunnen helemaal niks met dit boek. Dat had KGB-agent Yuri Bezmenov al kunnen voorspellen. Maar een ding is een feit: De realiteit past zich niet aan, aan de opvattingen van een individu. Met andere woorden, mocht er toch een wereldheerschappij in wording zijn, die we niet als zodanig herkennen, dan zal dat natuurlijk nooit te niet kunnen worden gedaan met negeren, ontkennen en wegkijken. Je moet je vijand kennen om hem te kunnen verslaan of op zijn minst kunnen weerstaan. Maar wat als je je totaal onbewust bent van het bestaan van een mogelijke vijand? Zijn we dan reddeloos verloren? Nee, want vijand maakt ook fouten. En hij moet iedere keer weer nieuwe leugens verzinnen. Hij mist één krachtig wapen: de waarheid. En daarbij, iedereen heeft macht, u ook. Je moet het alleen beseffen en weten hoe je het moet gebruiken. En daar hebben we elkaar voor nodig. Ja, ook Marieke en Philip.

5 reacties

 • Netty Verwaaijen

  Dank je voor dit duidelijk geschreven antwoord als reactie op de denkwijze van “coronagelovigen”. Dank ook voor alle voorgaande blogs/nieuwsbrieven.
  Het geeft mij (als anti-coronaregels-miep) iedere keer ook weer stof tot nadenken en sterkt mijn overtuiging dat het coronatijdperk een grote brij van geplande leugens is.

 • Interessante informatie – dank u wel

 • OPEN BRIEF AAN DE BELGISCHE REGERING EN EXPERTENGROEPEN VANWEGE ARTSEN, SPECIALISTEN, GEZONDHEIDSWETENSCHAPPERS, ONDERZOEKERS EN ZORGVERLENERS
  Facebook heeft deze open brief (en het delen ervan) onmogelijk gemaakt

  http://omgekeerdelockdown.simplesite.com/446907321?fbclid=IwAR2YC-7zjW5BwUPa40bk4RJN_uNTLa0dpVDzgmKsZCR4OAeRyfSoCpaeZMU

 • Geachte Corona nuchterheid, met interesse heb ik bovenstaand stuk gelezen, dank daarvoor. Toevallig ben ik met het boek : “de zeven levens van de protocollen van de wijzen van Zion” van prof. Dr. A. D. Smelik aan het lezen. Hierin wordt uitgelegd dat het geschrift in op dracht van de Russische geheime dienst door een zekere Golovinski in begin 1900 is geschreven met als doel om de Russische tsaar ervan te overtuigen dat de joden trachten de macht over te nemen, met als uiteindelijke doel wereld heerschappij. Het origineel is in het Frans geschreven en later vertaald in het Russisch. Het is dus zoals men tegenwoordig zegt: fake news.
  De joden hadden geen enkele bemoeienis met het geschrift.

 • Hi Willem,
  Dank voor je reactie.
  Jouw reactie plaatst het bovenstaande in een ander perspectief.
  Ik vind het een meer acceptabel idee, dat deze vreselijke protocollen geschreven zijn door de Russische geheime dienst, dan door de Joden.
  Het blijven schrikbarende en verwerpelijke gedachten.
  Vriendelijke groet,
  Lieke

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *