SCHOKKENDE BRIEF VAN AARTSBISSCHOP

Een bezoeker van Corona Nuchterheid stuurde het volgende bericht en brief van aartsbisschop Carlos Vigano. Corona Nuchterheid is niet aan een religie gebonden. Ook voor de inzichten vanuit het perspectief van een geestelijk leider is ruimte op deze site. Als het maar oprecht en relevant is. De brief van de aartsbisschop is schokkend en niet alles is voor iedereen nieuw, maar zeer de moeite waard om het helemaal te lezen:

“Hierbij historische brief,
Eindelijk, eindelijk belangrijke boodschap van Geestelijk Leider. Telkens vroeg ik priesters waarom ze niet de straat op gingen i.p.v. zich te verdiepen hoe de regeltjes nog preciezer uit te voeren. Een vreemd stilzwijgen i.p.v. vóór het volk uit te gaan…”

Beste vrienden,
onderstaand vind je misschien wel de belangrijkste brief ooit geschreven in de geschiedenis van de mensheid. 

Het is geschreven door de bekende Aartsbisschop Carlos Vigano en gericht aan de president van Amerika. De brief wordt massaal verspreid over de hele wereld, onder andere door de top van het Amerikaanse leger! Dat laat zien hoe belangrijk ze de inhoud ervan vinden.
Ik heb de hele brief vertaald voor jullie, zodat je er kennis van kunt nemen. Lees het in alle rust en met de nodige aandacht aub. Dit is enorm belangrijk en kostbaar.
OPEN BRIEF AAN DE PRESIDENT VAN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA
DONALD J. TRUMP

Zondag 25 oktober 2020
Plechtigheid van Christus de Koning

Mr. President,


Staat u mij toe dat ik u toespreek op dit uur waarin het lot van de hele wereld wordt bedreigd door een wereldwijde samenzwering tegen God en de mensheid.

Ik schrijf u als Aartsbisschop, als opvolger van de Apostelen, als de voormalige Apostolische Nuntius van de Verenigde Staten van Amerika.

Ik schrijf u te midden van het stilzwijgen van zowel de burgerlijke als de religieuze autoriteiten.

Moge u deze woorden van mij aanvaarden als “de stem van een roepende in de woestijn” (Joh. 1, 23).

Zoals ik al zei toen ik in juni mijn brief aan u schreef, ziet dit historische moment de krachten van het Kwaad op één lijn in een strijd zonder kwartier tegen de krachten van het Goede; krachten van het Kwaad die machtig en georganiseerd lijken als ze zich verzetten tegen de kinderen van het Licht, die gedesoriënteerd en ongeorganiseerd zijn, in de steek gelaten door hun stoffelijke en geestelijke leiders.

Dagelijks voelen we de aanvallen zich vermenigvuldigen van degenen die de basis van de samenleving willen vernietigen: het natuurlijke gezin, respect voor het menselijk leven, liefde voor het land, vrijheid van onderwijs en zakendoen.

We zien hoofden van naties en religieuze leiders toegeven aan deze zelfmoord van de westerse cultuur en haar christelijke ziel, terwijl de fundamentele rechten van burgers en gelovigen worden ontkend in de naam van een noodsituatie op gezondheidsgebied die zich meer en meer openbaart als instrument voor de vestiging van een onmenselijke gezichtsloze tirannie.

Er wordt gewerkt aan een globaal plan dat de Grote Reset wordt genoemd.

De architect ervan is een wereldwijde elite die de hele mensheid wil onderwerpen en dwangmaatregelen wil opleggen om de individuele vrijheden en die van hele bevolkingsgroepen drastisch in te perken.

In verschillende landen is dit plan al goedgekeurd en gefinancierd; in andere landen bevindt het zich nog in een vroeg stadium. Achter de wereldleiders die de medeplichtigen en uitvoerders van dit helse project zijn, zitten gewetenloze figuren die het World Economic Forum en Event 201 financieren en hun agenda promoten.

Het doel van de Grote Reset is het opleggen van een gezondheidsdictatuur die gericht is op het opleggen van vrijheidsberovende maatregelen, verborgen achter verleidelijke beloften om een universeel inkomen te garanderen en de individuele schuld kwijt te schelden.

De prijs van deze concessies van het Internationaal Monetair Fonds zal bestaan uit het afzien van privé-eigendom en het zich houden aan een vaccinatieprogramma tegen Covid-19 en Covid-21 dat door Bill Gates wordt gepromoot met de medewerking van de belangrijkste farmaceutische groepen.

Naast de enorme economische belangen die de initiatiefnemers van de Great Reset motiveren, zal het opleggen van de vaccinatie gepaard gaan met de eis van een gezondheidspaspoort en een digitale ID, met als gevolg het opsporen van contacten van de bevolking van de hele wereld. 
Degenen die deze maatregelen niet aanvaarden, zullen worden opgesloten in detentiekampen of onder huisarrest worden geplaatst, en al hun bezittingen zullen in beslag worden genomen.

Mijnheer de President, ik neem aan dat u al weet dat in sommige landen de Great Reset tussen het einde van dit jaar en het eerste trimester van 2021 zal worden geactiveerd. Voor dit doel zijn verdere lockdowns gepland, die officieel zullen worden gerechtvaardigd door een vermeende tweede en derde golf van de pandemie.

U bent zich terdege bewust van de middelen die zijn ingezet om paniek te zaaien en draconische beperkingen van de individuele vrijheden te legitimeren, waardoor op kundige wijze een wereldwijde economische crisis wordt uitgelokt.

In de bedoelingen van haar architecten zal deze crisis dienen om de toevlucht van naties tot de Grote Reset onomkeerbaar te maken en zo de genadeslag te geven aan een wereld waarvan ze het bestaan en de herinnering volledig willen opheffen.

Maar deze wereld, mijnheer de President, omvat mensen, affecties, instellingen, geloof, cultuur, tradities en idealen: mensen en waarden die zich niet gedragen als automaten, die niet gehoorzamen als machines, omdat ze begiftigd zijn met een ziel en een hart, omdat ze verbonden zijn door een geestelijke band die zijn kracht van bovenaf haalt, van die God die onze tegenstanders willen uitdagen, net zoals Lucifer dat in het begin van de tijd deed met zijn “non serviam”.

Veel mensen ergeren zich – zoals we weten – aan deze verwijzing naar de botsing tussen Goed en Kwaad en het gebruik van “apocalyptische” boventonen, die volgens hen de geesten ergeren en de verdeeldheid scherper maken. Het is niet verwonderlijk dat de vijand boos is om ontdekt te worden, net wanneer hij denkt dat hij de citadel heeft bereikt die hij ongestoord wil veroveren.

Het is echter verrassend, dat er niemand is om alarm te slaan.

De reactie van de Deep State op degenen die hun plannen aan de kaak stellen is gebroken en onsamenhangend, maar begrijpelijk. Juist nu de medeplichtigheid van de mainstream media er bijna pijnloos en ongemerkt in geslaagd is de overgang naar de Nieuwe Wereldorde te maken, komen allerlei misleidingen, schandalen en misdaden aan het licht.

Tot een paar maanden geleden was het gemakkelijk om degenen die deze vreselijke plannen aan de kaak stelden als “complotdenkers” te bestempelen. Nu zien we echter hoe alles tot in het kleinste detail wordt uitgevoerd.

Tot afgelopen februari had niemand ooit gedacht dat in al onze steden burgers zouden worden gearresteerd omdat ze alleen maar op straat wilden lopen, ademen, hun zaak open wilden houden, zondag naar de kerk wilden gaan. Maar nu gebeurt het overal ter wereld, zelfs op ‘ansichtkaart’ Italië, dat door veel Amerikanen als een klein betoverd landje wordt beschouwd, met zijn oude monumenten, zijn kerken, zijn charmante steden, zijn karakteristieke dorpen.

En terwijl de politici in hun paleizen gebarricadeerd zijn en decreten uitvaardigen zoals Perzische satrapen, gaan bedrijven failliet, gaan winkels dicht en worden mensen verhinderd om te leven, te reizen, te werken en te bidden.

De rampzalige psychologische gevolgen van deze operatie worden al gezien, te beginnen met de zelfmoorden van wanhopige ondernemers en van onze kinderen, afgezonderd van vrienden en klasgenoten, die gezegd worden hun lessen te volgen terwijl ze alleen thuis voor een computer zitten.

In de Heilige Schrift spreekt de heilige Paulus tot ons over “degene die zich verzet” tegen de manifestatie van het mysterie van de ongerechtigheid, de kathèkon (2 Thess 2,6-7). In de religieuze sfeer is dit obstakel voor het kwaad de Kerk, en in het bijzonder het pausdom; in de politieke sfeer zijn het degenen die de vestiging van de Nieuwe Wereldorde in de weg staan.

Zoals nu duidelijk is, heeft degene die de zetel van Petrus bekleedt, vanaf het begin zijn rol verraden om de globalistische ideologie te verdedigen en te bevorderen, door de agenda van de Diepe Kerk (nota van David: religieuze versie van de ‘Deep State’, corrupte machthebbers die achter de schermen aan de touwtjes trekken) te ondersteunen, die hem uit haar gelederen heeft gekozen.

Mijnheer de President, u hebt duidelijk verklaard dat u de natie wilt verdedigen – een natie onder God, fundamentele vrijheden en niet-onderhandelbare waarden die vandaag de dag worden ontkend en bestreden. U, geachte President, bent “degene die zich verzet” tegen de Deep State, de laatste aanval van de kinderen van de duisternis.

Daarom is het noodzakelijk dat alle goede mensen overtuigd worden van het belang van de komende verkiezingen: niet zozeer omwille van dit of dat politieke programma, maar vanwege de algemene inspiratie van uw actie die – in deze specifieke historische context – het best die wereld, onze wereld, belichaamt, die ze door middel van de lockdown willen opheffen.

Uw tegenstander is ook onze tegenstander: het is de Vijand van het menselijk ras, Hij die “een moordenaar van het begin af aan” is (Joh 8:44).

Om u heen zijn zij die u als het laatste garnizoen tegen de werelddictatuur beschouwen, met geloof en moed bijeengekomen.

Het alternatief is om te stemmen voor een persoon die gemanipuleerd wordt door de Deep Staat, ernstig gecompromitteerd door schandalen en corruptie, die de Verenigde Staten zal aandoen wat Jorge Mario Bergoglio doet met de kerk, Premier Conte met Italië, President Macron met Frankrijk, Premier Sanchez met Spanje, enzovoorts. Het chanteerbare karakter van Joe Biden – net als dat van de prelaten van de “magische cirkel” van het Vaticaan – zal hem blootstellen aan een gewetenloos gebruik, waardoor onwettige machten zich kunnen mengen in zowel de binnenlandse politiek als het internationale evenwicht.

Het is duidelijk dat degenen die hem manipuleren al iemand hebben die erger is dan hij, met wie ze hem zullen vervangen zodra de gelegenheid zich voordoet.

En toch, te midden van dit sombere beeld, komt deze schijnbaar onstuitbare opmars van de “Onzichtbare Vijand”, een element van hoop naar voren. De tegenstander weet niet hoe hij moet liefhebben en begrijpt niet dat het niet genoeg is om een universeel inkomen te verzekeren of hypotheken te annuleren om de massa’s te onderwerpen en ze te overtuigen om als vee te worden gebrandmerkt.

Dit volk, dat te lang de misstanden van een haatdragende en tirannieke macht heeft doorstaan, herontdekt dat het een ziel heeft; het begrijpt dat het niet bereid is zijn vrijheid in te ruilen voor de homogenisering en de opheffing van zijn identiteit; het begint de waarde te begrijpen van familiale en sociale banden, van de banden van het geloof en de cultuur die eerlijke mensen verenigen.

Deze Grote Reset is gedoemd te mislukken omdat degenen die het gepland hebben niet begrijpen dat er nog steeds mensen zijn die bereid zijn de straat op te gaan om hun rechten te verdedigen, om hun geliefden te beschermen, om een toekomst te geven aan hun kinderen en kleinkinderen.

De nivellerende onmenselijkheid van het globalistische project zal miserabel versplinterd worden door de krachtige en moedige weerstand van de kinderen van het Licht.
De vijand heeft Satan aan zijn kant, Hij die alleen weet hoe hij moet haten. Maar aan onze kant staat de Almachtige Heer, de God van de legers die ten strijde trekt, en de Heilige Maagd, die het hoofd van de oude Slang zal verpletteren. “Als God voor ons is, wie kan er dan tegen ons zijn?” (Rom 8:31).

Meneer de president, u weet heel goed dat de Verenigde Staten van Amerika in dit cruciale uur beschouwd worden als de verdedigingsmuur waartegen de door de voorstanders van het globalisme verklaarde oorlog is ontketend. 
Stel uw vertrouwen in de Heer, gesterkt door de woorden van de Apostel Paulus: “Ik kan alle dingen doen in Hem die mij sterkt” (Fil 4,13).

Een instrument van de Goddelijke Voorzienigheid zijn is een grote verantwoordelijkheid, waarvoor u zeker alle genaden van de staat zult ontvangen die u nodig hebt, omdat ze vurig voor u worden afgesmeekt door de vele mensen die u steunen met hun gebeden.

Met deze hemelse hoop en de zekerheid van mijn gebed voor u, voor de First Lady en voor uw medewerkers, zend ik u met heel mijn hart mijn zegen.

God zegene de Verenigde Staten van Amerika!

+ Carlo Maria Viganò
Tiet. Aartsbisschop van Ulpiana
Voormalig apostolisch nuntius naar de Verenigde Staten van Amerika


Link naar originele Engelstalige brief
.    .    .    .    .    .    .    .    .        
Maak leiders wakker
Wat mij persoonlijk diep raakt is het feit dat deze Aartsbisschop – die ik beschouw als een profetische stem – zich verontwaardigt over het feit dat bijna alle godsdienstige leiders tijdens deze historische opstand van het kwaad, in alle talen zwijgen.
Dat verbijstert mij ook. Zoveel ‘grote mannen en vrouwen van God’ waar ik respect voor had, vallen nu door de mand. Niet alleen zwijgen ze angstvallig, maar velen roepen zelfs Gods volk op om zich te onderwerpen aan de plannen van het kwaad. 
‘Denk niet na, doe geen onderzoek, luister niet naar de waarschuwende stemmen, volg blindelings wat de overheid je oplegt‘, is hun absurde boodschap.
Deze man van God, Aartsbisschop Carlos Maria Vigano, ervaart dezelfde verontwaardiging over dit massale stilzwijgen van de religieuze leiders, terwijl het kwaad haar grootste greep naar wereldmacht uit de geschiedenis uitvoert.
Daarom heeft Jezus me opgeroepen om StopWorldControl.com op te richten, om te ontmaskeren wat er aan de hand is.
Ik vraag je met heel mijn hart: stuur deze historische brief alsjeblieft door naar je leiders. De voorgangers van je kerk, de leiders van bijbelstudie-groepen, aanbiddingsleiders. 
Het feit dat deze brief door generaals van het Amerikaanse leger verspreid wordt, en ook door de president zelf wordt gedeeld met tientallen miljoenen mensen, laat zien hoezeer ze de stem van God in deze boodschap erkennen.
Er wordt ontzettend veel gelasterd in de media over Donald Trump, omdat hij de ENIGE wereldleider is die zich verzet tegen de nieuwe wereldorde en pleit voor het bewaren van de identiteit en vrijheid van individuele landen en mensen. 
Tijdens een algemene vergadering van de Verenigde Naties (het hart van de Nieuwe Wereld Orde) verklaarde President Trump: 
‘Amerika zal nooit meewerken aan een nieuwe wereldregering, en het controleren van de hele mensheid. Mensen moeten kunnen leven in vrijheid.’
Geen complottheorie
Zoals deze Aartsbisschop zegt: vroeger was het gemakkelijk om ontmaskeringen van het geplande kwaad als ‘complottheorie’ weg te zetten, maar nu we alles voor onze ogen zien gebeuren, is dat niet langer gerechtvaardigd.
In Nederland worden quarantaine kampen voorbereid om alle tegenstanders op te sluiten, er zijn wetten goedgekeurd die Hugo De Jonghe totalitaire, ongrondwettelijke en dictatoriale macht geven om alles te doen wat hij wil – los van de stem van het volk; er werd openlijk aangekondigd dat ‘complotdenkers’ als ‘terroristen’ beschouwd zullen worden; er werd gepubliceerd dat alle ‘misinformatie’ (lees: onthullende waarheid) van internet gehaald zal worden, zodat alleen nog het verhaal van de media en overheid gehoord zal worden, enzovoort. 
Alles wat in bovenstaande brief staat, wordt inderdaad realiteit.
Het is nu aan de kinderen van het Licht om wakker te worden en zich te scharen onder het gezag van de Allerhoogste Koning die ons wil gebruiken om een sterke weerstand te worden tegen deze plannen van het Kwaad.
In Jezus’ naam,
David SorensenOntdekGod.nlStopWorldControl.com
Deel dit aub!

Wat mij persoonlijk diep raakt is het feit dat deze Aartsbisschop – die ik beschouw als een profetische stem – zich verontwaardigt over het feit dat bijna alle godsdienstige leiders zwijgen, in het aanschijn van de grootste beweging van het kwaad aller tijden.
Dat verbijstert mij ook. Zoveel ‘grote mannen en vrouwen van God’ waar ik respect voor had, vallen nu door de mand. Niet alleen zwijgen ze angstvallig, maar velen roepen zelfs Gods volk op om zich te onderwerpen aan de plannen van het kwaad. 
‘Denk niet na, doe geen onderzoek, luister niet naar de waarschuwende stemmen, volg blindelings wat de overheid je oplegt‘, is hun absurde boodschap.
Deze man van God, Aartsbisschop Carlos Maria Vigano, ervaart dezelfde verontwaardiging over dit massale stilzwijgen van de religieuze leiders.
Het is om die reden dat God me heeft opgedragen StopWorldControl.com op te richten, om temidden van de wereldwijde stilte van de kerken, een gefundeerde ontmaskering te doen van de plannen van het kwaad.
Daarom vraag ik je met heel mijn hart: stuur deze historische en levensbelangrijke brief alsjeblieft door naar de voorgangers van je kerk, bijbelstudie-groepen, aanbiddingsleiders, enz. 
Het feit dat deze brief door generaals van het Amerikaanse leger verspreid wordt, en ook door de president zelf wordt gedeeld met tientallen miljoenen mensen, laat zien hoezeer ze de stem van God in deze boodschap erkennen. Laten we hun voorbeeld volgen en de mensheid informeren over wat er werkelijk gaande is, onder de dekmantel van ‘covid-maatregelen’.
De reden dat de media zo waanzinnig kwaad spreekt over Donald Trump is omdat hij zich verzet tegen de nieuwe wereldorde en pleit voor het bewaren van de identiteit en vrijheid van individuele landen en mensen. 
Tijdens een algemene vergadering van de Verenigde Naties (het hart van de Nieuwe Wereld Orde) verklaarde President Trump: 
‘Amerika zal nooit meewerken aan een nieuwe wereldregering, en het controleren van de hele mensheid. Mensen moeten kunnen leven in vrijheid.’
Geen complottheorie
Zoals deze Aartsbisschop zegt: vroeger was het gemakkelijk om ontmaskeringen van het geplande kwaad als ‘complottheorie’ weg te zetten, maar nu we alles voor onze ogen zien gebeuren, is dat niet langer gerechtvaardigd.
In Nederland worden quarantaine kampen voorbereid om alle tegenstanders op te sluiten, er zijn wetten goedgekeurd die Hugo De Jonghe totalitaire, ongrondwettelijke macht geven om alles te doen wat hij wil – los van de stem van het volk; er is openlijk aangekondigd dat ‘complotdenkers’ als ‘terroristen’ beschouwd zullen worden; er werd gepubliceerd dat alle ‘misinformatie’ (lees: onthullende waarheid) van internet gehaald zal worden zodat alleen nog de leugens van media en politici gehoord zullen worden, enzovoort. 
Alles wat in bovenstaande brief staat, gebeurt inderdaad voor onze ogen.
Het is nu aan de kinderen van het Licht om wakker te worden en zich te scharen onder het gezag van de Allerhoogste Koning, die ons wil gebruiken om een sterke weerstand te worden tegen deze plannen van het Kwaad.
In Jezus’ naam.
David SorensenOntdekGod.nlStopWorldControl.com
De prijs van een profeet

Door te waarschuwen voor deze plannen van de duisternis, hebben we (voor de zoveelste keer) veel financiële steun verloren. Dat is de prijs die ik al 25 jaar betaal, voor het functioneren als profeet van de Heer: altijd weer financiën opofferen omwille van het spreken van het zuivere woord van de Heer.

Als je echter waardeert dat ik een luide trompet ben, die mensen wil beschermen tegen de machten van het kwaad, steun dit levensbelangrijke werk dan aub. 
Er komt een tijd van burgeroorlog aan in Amerika, er staan Chinese troepen aan de grens om binnen te vallen, overal in het land verzamelen linkse militairen zich, er wordt gewaarschuwd voor voedseltekorten, enzovoort. 
Er komt een tijd van hevige strijd aan in Amerika, er staan Chinese troepen aan de grens om binnen te vallen, overal in het land verzamelen bewapende linkse groepen zich om oorlog te veroorzaken zodra Trump herverkozen is, er wordt gewaarschuwd voor voedseltekorten, enzovoort. 

De oorlog om Amerika te verwoesten – zodat de weg open is naar een wereldregering – is een realiteit.
Omdat we van giften leven, hebben we geen geld om ons hierop voor te bereiden. Steun ons aub, zodat we ons werk kunnen doorzetten en we ons als gezin kunnen voorbereiden op de komende turbulenties.

Maak je gift belastingvrij over op Stichting Ontdek God. IBAN: NL65ABNA0832557471
Hartelijk dank!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *