NEDERLAND VOLDOET AAN ALLE 14 CRITERIA VOOR FASCISME

In een video die gisteren in de social media verscheen werd de situatie zoals die in veel landen nu is, getypeerd als fascistisch. Daarop begonnen een paar dames te giechelen en vroegen wat je dan onder fascisme verstaat. De spreker in kwestie kon dat tot hun verbazing verrassend goed uitleggen.

Het probleem met fascisme is dat het niet een vast omlijnde definitie kent en het is ook geen ideologie maar meer een beweging. Typisch is dat de diverse politieke stromingen elkaar ervan beschuldigen. Het enige waar men het over eens is, is dat fascisme fout is.

Wat is fascisme dan? Volgens de Wikipedia is het een extreme vorm van autoritair nationalisme en is antidemocratisch, anticommunistisch, antiliberaal en anti-intellectueel. Een politiek stelsel met één partij of één persoon die alle macht heeft, waarbij door middel van partijmilities in uniform, massademonstraties, extreem nationalisme, het zoeken van publieke vijanden, nadruk op nationale frustraties en verheerlijking van de leider werd geprobeerd om het volk tot een eenheid te smeden.

Deze definitie laat genoeg ruimte om te veronderstellen dat er hier en nu geen sprake kan zijn van fascisme. Immers zoals het er staat is het niet letterlijk van toepassing op de huidige situatie. Nee, maar als je er net even anders naar kijkt, de letterlijke begrippen vertaalt naar een actuele context, dan komt er wel degelijk een gedaante van fascisme naar voren.

Er is niet één partij of één persoon die alle macht heeft, maar wel een coalitie, een elite die het met elkaar eens is en met één mond spreekt. Niet over alle politieke finesses, natuurlijk zijn ze het op minder relevante deelgebieden oneens, al is het maar voor de beeldvorming. Waar het gaat om corona gerelateerde zaken staan ze allemaal aan de zelfde kant.

Om nationalisme gaat het ook niet letterlijk, maar het gaat wel om de doctrine van het ‘samen tegen corona’ en natuurlijk om de verheerlijking van de EU. Doorzie de maskering: ook al klopt het woord nationalisme dan niet, omdat het om een groep van meerdere landen gaat, het principe en het effect van een krachtig aanhoudend EU-nationalisme is er niet minder om.

Vroeger had je een duidelijke vijand: een andere mogendheid. Die is er nu niet en dat is ook weer een maskering van fascisme. Maar een fascistisch regime heeft een vijand nodig en daarom wordt er een gecreëerd: het virus. Alsof dat nog niet genoeg is wordt er nog een gecreëerd, een van vlees en bloed: de ongevaccineerden.

Vanuit het fascisme bekeken is de staat geen verzameling individuen maar een zelfstandig organisme van een hogere orde, een macht die alle vormen van zedelijk en verstandelijk leven van de mens samenvat en in zich verenigt. Deze staat is totalitair in de zin dat hij de wil en het verstand van ieder individu omvat. Alle individuen en groepen hebben wel een eigen functie maar afzonderlijk geen levensvatbaarheid. Hun bestaan krijgt slechts zin en waarde door de staat, zoals Mussolini verklaarde alles in de staat, niets tegen de staat en niets buiten de staat. De fascistische staat is absoluut, omdat elk individueel bestaan en alle particuliere belangen eraan ondergeschikt zijn. De normen van het gedrag van de fascistische staat vindt het enkel in zichzelf. Het gezag is een onaantastbaar bezit van de staat. De staat is de eenheid van geest en wil van het volk, niet gevormd door hen zelf maar door de elite. Dat verklaart waarom er in het fascisme een grote betekenis wordt toegekend aan hiërarchie. Orde, tucht en gehoorzaamheid staan voorop. We zien dat het gezag geen tegenspraak duldt en dat gehoorzaamheid is aangeleerd als zijnde een deugd. Daarnaast wordt fascisme ook gekenmerkt door corporatisme. Corporaties zijn op zichzelf niet verkeerd maar ze worden onderdeel van het fascisme wanneer de corporaties instrumenten geworden zijn die de belangen van de staat dienen. Dat zien we wanneer vertrouwelingen van de macht daarin plaatsnemen, als een soort banencaroussel tussen politici, de top van het bedrijfsleven en verschillende instituties en belangenverenigingen, aangezet door een heersend dogma waar men zich in moet vinden om geen carrièrekansen te missen.

Politicoloog Dr. Lawrence Britt schreef een artikel over fascisme (“Fascism Everyone?”, Free Inquiry, lente 2003, pagina 20). Bij het bestuderen van de fascistische regimes van Hitler (Duitsland), Mussolini (Italië), Franco (Spanje), Suharto (Indonesië) en Pinochet (Chili), ontdekte Dr. Britt dat ze allemaal 14 elementen gemeen hadden. Hij noemt dit de identificerende kenmerken van het fascisme.

Omdat de huidige situatie zich niet kenmerkt door militair geweld en openlijke algemeen erkende vormen van onderdrukking, is de gedaante van fascisme gehuld in nevelen maar daarom nog niet minder aanwezig. De wijze en de schaal waarop invulling aan fascisme wordt gegeven zijn geheel ongekend en de plannen zijn ook nog niet tot volle wasdom gekomen. Maar wanneer we de 14 criteria opgesteld door Dr. Lawrence Britt ter hand nemen en kijken hoe het er in het hier en nu aan toegaat, dan verdwijnen de nevelen volledig en verschijnt er een nieuw maar zuivere gedaante van het fascisme waarbij we helaas tot onze verschrikking moeten constateren dat zelfs alle 14 criteria van toepassing zijn op de maatschappij waarin we nu leven.

Hieronder de 14 kenmerken van fascisme en hoe we die vandaag de dag zien:

Krachtig en aanhoudend nationalisme
Fascistische regimes hebben de neiging voortdurend gebruik te maken van patriottische motto’s, slogans, symbolen, liederen, en andere parafernalia. Vlaggen zijn overal te zien, evenals vlagsymbolen op kleding en in openbare uitingen.
Niet zozeer het nationalisme als zodanig maar wel de doctrine van het virus bestrijden wordt voortdurend uitgedragen als zijnde het belangrijkste in het hier en nu: Samen tegen corona, je doet het voor de ander, etc. Binnenkort natuurlijk het corona paspoort. Bij de EU landen kun je de propaganda voor de EU zien als nationalisme.  
Minachting voor de erkenning van de rechten van de mens
Uit angst voor vijanden en uit behoefte aan veiligheid, worden de mensen in fascistische regimes ervan overtuigd dat mensenrechten in bepaalde gevallen kunnen worden genegeerd vanwege “noodzaak”. De mensen zijn geneigd de andere kant op te kijken of zelfs hun goedkeuring te hechten aan folteringen, standrechtelijke executies, moordaanslagen, lange opsluiting van gevangenen, enz.  
Uitsluiting, discriminatie, verplicht gebruik van schadelijke mondkapjes, verplicht vaccineren (foltering) wordt in de maatschappij breed geaccepteerd omdat het noodzakelijk zou zijn. Hardhandig optreden van politie en inzet van romeo’s bij demo’s. Quarantaine kampen (strafkampen?) komen er aan. Allemaal voor onze gezondheid.
Identificatie van vijanden/ zondebokken als een samenbindende oorzaak
Het volk wordt tot een verenigende patriottische razernij gebracht door de noodzaak een waargenomen gemeenschappelijke bedreiging of vijand te elimineren: raciale, etnische of religieuze minderheden, liberalen, communisten, socialisten, terroristen, enz.
De niet-gevaccineerden zijn de zondebokken, de schuldigen, dus de vijanden van de samenleving. De gevaccineerden en de niet-gevaccineerden worden tegen elkaar opgezet. De niet-gevaccineerden worden uitgesloten van deelname aan het openbare leven.
De suprematie van het leger
Zelfs wanneer er wijdverbreide binnenlandse problemen zijn, krijgt het leger een onevenredig deel van de overheidsfinanciering, en wordt de binnenlandse agenda verwaarloosd. Soldaten en militaire dienst worden verheerlijkt.
Hierbij zijn de zorgmedewerkers en de GGD de soldaten, zij vechten immers tegen het virus. Zij worden verheerlijkt en hier worden ongebreidelde budgetten voor vrijgemaakt. De vaccins zijn de kogels. De vraag is tegen wie, tegen het virus of tegen de mens.
Ongebreideld seksisme
De regeringen van fascistische landen worden bijna uitsluitend door mannen gedomineerd. Onder fascistische regimes worden de traditionele rollen van mannen en vrouwen verstard. Er is veel verzet tegen abortus, homofobie en anti-homo wetgeving en nationaal beleid.
Ja maar dan precies andersom. De hele LGBTQ doctrine discrimineert de hetero. Er ontbreekt een H (hetero) of S (straight) in de afkorting. Een blanke hetero man is kennelijk bij voorbaat al fout.
Gecontroleerde massamedia
Soms worden de media rechtstreeks gecontroleerd door de regering, maar in andere gevallen worden de media indirect gecontroleerd door overheidsregulering, of door sympathiserende woordvoerders en directeuren van de media. Censuur, vooral in oorlogstijd, is heel gebruikelijk.
De massamedia, de mainstream media zit volledig in de tang van de machthebbers. Kritische journalisten krijgen geen kans. Echte kritische boodschappen komen niet in de media, danwel worden ze volledig geframed. Censuur is er zelfs in de Social Media kanalen.
Obsessie met nationale veiligheid
Angst wordt gebruikt als een motiverend middel door de regering over de massa’s.
Angst voor corona. Spreekt voor zich.
Religie en regering zijn met elkaar verweven
Regeringen in fascistische landen hebben de neiging om de meest voorkomende religie in het land te gebruiken als een instrument om de publieke opinie te manipuleren. Religieuze retoriek en terminologie worden vaak gebruikt door regeringsleiders, zelfs wanneer de belangrijkste leerstellingen van de religie haaks staan op het beleid of de acties van de regering.
Sinds de Verlichting is wetenschap de nieuwe religie. Je vertouwt de wetenschap of niet. Je gelooft in de wetenschap of niet. Dit geldt helemaal wanneer de wetenschap gekleurd is en gevormd is door de machthebbers zelf. Wetenschap wordt verheerlijkt, zelfs wanneer het overheidsbeleid onwetenschappelijk is.
Bedrijfsmacht wordt beschermd
De industriële en zakelijke aristocratie van een fascistische natie zijn vaak degenen die de regeringsleiders aan de macht helpen, waardoor een wederzijds voordelige relatie tussen bedrijfsleven en regering en een machtselite ontstaat.
Er is een duidelijke symbiose tussen grote concerns en politiek. Topfuncties over en weer. Beïnvloeding gaat verder dan wat lobbiën (zie bijvoorbeeld dividend kwestie). Per saldo betalen concerns nauwelijks belasting. Het MKB en de middenstand worden geëlimineerd en de grote concerns worden in de gelegenheid gesteld dit gat op te vullen.
De macht van de arbeiders wordt onderdrukt
Omdat de organisatiekracht van de arbeiders de enige echte bedreiging vormt voor een fascistische regering, worden vakbonden ofwel volledig geëlimineerd, ofwel zwaar onderdrukt.
Niet alleen arbeiders maar burgers in het algemeen. Vakbonden zijn ingepalmd en worden geleid door vertrouwelingen. Het MKB en middenstand worden kapotgemaakt. Er worden leugens en tegenstrijdige berichten verspreid waardoor er verwarring onder de bevolking is en de bevolking zich niet zal verenigen.  
Minachting voor intellectuelen en de kunsten
Fascistische naties hebben de neiging om openlijke vijandigheid tegen het hoger onderwijs en de academische wereld te bevorderen en te tolereren. Het is niet ongewoon dat professoren en andere academici worden gecensureerd of zelfs gearresteerd. Vrije meningsuiting in de kunsten wordt openlijk aangevallen, en regeringen weigeren vaak de kunsten te financieren.
Met de nuance dat er een verschil is tussen intellectuelen die passen in de doctrine en de intellectuelen die echt kritisch zijn. Kritische wetenschappers en intellectuelen worden gedemoniseerd, gecensureerd, monddood gemaakt en soms het leven onmogelijk gemaakt. Er wordt niet geluisterd naar kritische geluiden. Ze worden wel benoemd maar ook meteen als absurd, onwaar en gevaarlijk bestempeld. De boodschapper wordt in een kwaad daglicht gesteld.  
Obsessie voor misdaad en straf
Onder fascistische regimes krijgt de politie bijna onbeperkte macht om wetten te handhaven. De mensen zijn vaak bereid om misbruiken door de politie door de vingers te zien en zelfs burgerlijke vrijheden op te geven in naam van patriottisme. In fascistische naties is er vaak een nationale politiemacht met vrijwel onbeperkte macht.
De politie krijgt bij demonstraties geweldinstructies en romeo’s worden ingezet om geweld aan te wakkeren of het demonstreren te ontmoedigen. Artsen worden gedwongen de eed van Hippocrates te schenden, waardoor er mensen niet genezen en of sterven. Werkende medicijnen worden verboden. Niet gevaccineerden worden gestrafd.  
Ongebreidelde vriendjespolitiek en corruptie
Fascistische regimes worden bijna altijd geregeerd door groepen vrienden en kennissen die elkaar benoemen op regeringsposten en regeringsmacht en -gezag gebruiken om hun vrienden te beschermen tegen verantwoordingsplicht. Het is niet ongewoon in fascistische regimes dat nationale middelen en zelfs schatten worden toegeëigend of zelfs ronduit gestolen door regeringsleiders.
De vriendjes van de macht zitten overal op sleutelposities. Het zijn altijd dezelfde experts op TV, in het OMT, bij het RIVM. Ook bij politie, de rechterlijke macht en de media zitten de vriendjes van de macht. Kritische buitenstaanders hebben geen kans om op die posities te komen. Vergeet ook niet de macht van de (centrale) banken: geldcreatie, rente, inflatie, kwantitatieve verruiming, het bezit van goud, de euro als verplicht betaalmiddel. On top: belasting die altijd hoger wordt, nooit lager. Dan kom je bij de scheiding der machten, die er niet is. De wetgevende macht, de uitvoerende macht, de rechterlijke macht: ze zijn het toevallig heel erg met elkaar eens. Een debat in de Tweede Kamer over de onteigening van boeren? Vergeet het maar.  
Frauduleuze Verkiezingen
Soms zijn verkiezingen in fascistische landen een complete schijnvertoning. Andere keren worden verkiezingen gemanipuleerd door lastercampagnes tegen of zelfs moord op oppositiekandidaten, het gebruik van wetgeving om het aantal stemmen of de grenzen van politieke districten te controleren, en manipulatie van de media. Fascistische naties gebruiken ook vaak hun rechterlijke macht om verkiezingen te manipuleren of te controleren.  
Sowieso worden oppositie partijen door machthebbers en madia geframed en zwartgemaakt. Bij de formatie worden ze bij voorbaat al uitgesloten. Het staat vast dat er in de USA verkiezingsfraude is gepleegd. Als dat daar kan kan het in Nederland ook. Kijk ook eens hoe er met Pieter Omtzigt is omgegaan.

6 reacties

 • Lodewijk Langeweg

  In totalitaire systemen zoals het fascisme en het communisme moet iedereen zijn of haar persoonlijke rechten van de mens opgeven ten behoeve van de anderen. Als je dat niet wil wordt je van egoïsme beschuldigd en onder morele druk gezet je alsnog te onderwerpen zoals de anderen dat al gedaan hebben.
  Het resultaat is dat niemand in totalitaire systemen nog mensenrechten heeft. Terwijl de “elite” die alles leidt via de massa media die ze onder controle heeft zichzelf wel de vrijheden toestaat die het de massa verbiedt.

  Daar zien we ook voorbeelden van in z.g. democratische maatschappijen. Leiders die alle beperkingen waar de onderdanen zich aan moeten houden links laten liggen. Zelf onderling geen mondkapje dragen, geen afstand houden. (Dat doen ze uiteraard wel als ze voor de camera’s komen om via de massa media het idee te geven dat ze zich aan de door hun opgelegde regels houden.)
  In de VS hoeven b.v. de leden van het congres en hun medewerker niet gevaccineerd te zijn.

  “Members of Congress and Their Staff Are Exempt From Biden’s Vaccine Mandate”
  https://www.msn.com/en-us/news/politics/members-of-congress-and-their-staff-are-exempt-from-bidens-vaccine-mandate/ar-AAOiQvC

  De leuze van het World Economic Forum is “You will own nothing and you will be happy.” Dat betekent dat een handjevol multi miljardairs alles bezitten en de rest van de bevolking de dingen verhuren die de mensen nu nog zelf bezitten. Zoals autos, huizen enz. En om alles in goede banen re leiden moet er een wortel en stok systeem komen. Zoals in China al bestaat met het sociale punten systeem. Daar staan twee videos van op YouTube:

  “How China Tracks Everyone”
  https://www.youtube.com/watch?v=CLo3e1Pak-Y

  “Exposing China’s Digital Dystopian Dictatorship | Foreign Correspondent”
  https://www.youtube.com/watch?v=eViswN602_k

  Over het World Economic Forum:

  “You will OWN NOTHING, and you will be HAPPY” | Douglas Kruger”
  https://www.youtube.com/watch?v=60MzTlrOCXQ

 • Lodewijk Langeweg

  Aan de andere kant is het wel een vooruitgang voor diegenen die zich weiden aan het spirituele -geestelijke- leven via meditatie en contemplatie -schouwen- om tot de eenheids ervaring van ons ware Wezen te komen, om vervolgens ook de naasten die daar voor open staan te ondersteunen in hun geestelijke onderneming, en die daarom weinig of geen interesse hebben in het materiële bezit en uitgaansleven. Want als meer kunstmatige intelligentie en robots het materiële werk overnemen zodat er meer vrije tijd komt is dat ook goed voor het geestelijke leven. Men gaat dan meer geleid worden door de intelligentie en wijsheid die ons leven geeft door het meer bewust verbinden met ons ware Zelf.

  UIteindelijk is dat de ware “Reset” en het niets meer bezitten als mens, want alles blijkt in het bezit te zijn van onze ware goddelijke Identiteit. Op dat niveau bezitten we alles als de Oorzaak van alle ervaringen.

  • Lodewijk Langeweg

   PS:
   Met “Men gaat dan meer geleid worden door de intelligentie en wijsheid die ons leven geeft door het meer bewust verbinden met ons ware Zelf” bedoel ik niet dat je je b.v. via een chip laat verbinden met de kunstmatige intelligentie die via door mensenhanden gemaakte en geprogrammerde computers wordt geleid. Dat is slechts een immitatie in deze Matrix achtige virtuele werkelijkheid van onze ware -goddelijke- ingeboren Intelligentie en Wijsheid.

 • De coalitie was altijd al een club van demagogen, een club leugenachtige volksmenners, nu verworden tot een clan fascisten. Alles is toegestaan, mits men tot de coalitie behoort, vanzelfsprekend.

 • ing. J. Onno Dekker

  Kabinetsleden dragen bij aan het uitvoeren van de agenda van Klaus Schwab en de mondiale criminelen:

  Mark Rutte – Agenda Contributor | World Economic Forum
  Feike Sybesma – Agenda Contributor | World Economic Forum
  Bill Gates – Agenda Contributor | World Economic Forum
  Sigrid Kaag – Agenda Contributor | World Economic Forum
  Christine Lagarde – Agenda Contributor | World Economic Forum
  Laurence D. Fink – Agenda Contributor | World Economic Forum **)
  George Soros – Agenda Contributor | World Economic Forum
  Hugo de Jonge | World Economic Forum
  Wopke Hoekstra | World Economic Forum
  Lilianne Ploumen | World Economic Forum
  Carola Schouten | World Economic Forum
  Ingrid Van Engelshoven | WEF | Women Economic Forum
  Femke Halsema | World Economic Forum
  Ferdinand Grapperhaus | World Economic Forum *)
  Mark Zuckerberg | World Economic Forum
  Danny Rothschild | World Economic Forum
  http://www.weforum.org/agenda/authors/ursula-von-der-leyen

  WAKKER worden: LANDVERRAAD door kamerleden en kabinet.
  Onder oorlogsrecht veroordeling door een militair tribunaal.

  PS Gezondheidszorg wordt bij Schwab cs vervangen door pillen,
  prikken en hetzelf printen van organen voor tranplantatie! Werkelijk
  de grootste gekken en criminelen aan de macht. Een aantal niet geprikten
  wordt geserveerd voor orgaangebruik door ‘de elite’ zoals het er nu uit ziet.
  Onteigening alle boeren en CO2-paspoorten, verwacht ik in januarie 2022.

  *) Zoon van Ferd.
  **) https://thelifeofcarri.com/2021/09/09/who-runs-the-world-blackrock-and-vanguard/

 • Fascisme staat in ons taalbewustzijn voor alles wat gruwelijk is in de organisatie van onze samenleving: geweld, onderdrukking, marteling en dood ( Balk-Smit Duyzendkunst in Van Dale )
  Fascisme betekent ook een vorm van totalitair volksverraad. Bijvoorbeeld in Italië (Mussolini) Duitsland (Hitler) China(Mao) Cambodja(Pol Pot) Argentinië(Videla) Rusland(Poetin) en in Nederland(Rutte). Dit laatste voorbeeld van fascisme verwijst naar het Toeslagenmisdrijf 2011-2021 waar 50.000 ouders en kinderen het slachtoffer van zijn geworden, waaronder een zelfdoding.
  Als er iets hard nodig is in Nederland dan zijn het wel tribunalen / tuchtcolleges voor de Koning, voorzitter Raad van State, voor de minister-president, voor ministers, staatssecretarissen, voor het kartel van verdachte politieke partijen, voor rechters, voor de president bij de Hoge Raad, voor de voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer. etc. Waarom? Omdat zij wegkijken bij het totalitaire volksverraad en omdat jarenlang hun malafide gedragingen niet getoetst kunnen worden aan de Grondwet en het Statuut. Wij hebben immers geen Nederlands Constitutioneel Hof. Daarom bedreigen ook wegkijkers onze eigen Nederlandse stabiliteit en veiligheid.
  Ik zie het Toeslagenmisdrijf gepleegd door de Kabinetten RUTTE I, II en III als het meest recente en gruwelijkste voorbeeld van de bedreiging van de bestaanszekerheid van 50.000 ouders en hun kinderen door organisaties van Openbaar Bestuur. Recent ben ik erachter gekomen dat ik op 25 september 2007 door rechter mr. A.W. te A. in het geheim en zonder redenen uitgesloten ben van het kiesrecht. Een bijzondere giftige manier om een klokkenluider tot zwijgen te brengen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *